Μαθήματα υψηλών τάσεων

Στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος διεξάγονται τα παρακάτω μαθήματα:

 • Υψηλές Τάσεις Ι: Μάθημα του 7ου εξαμήνου του ενεργειακού κύκλου σπουδών, εβδομαδιαία διεξάγονται 2 ώρες θεωρίας, 2 ώρες φροντιστηριακών ασκήσεων και 1 ώρα εργαστηριακών ασκήσεων.
  Περιεχόμενο: Εισαγωγή στις υψηλές τάσεις, Εισαγωγή στην τεχνολογία του εργαστηρίου των υψηλών τάσεων, Παραγωγή και μέτρηση εναλλασσομένων υψηλών τάσεων, Παραγωγή και μέτρηση συνεχών υψηλών τάσεων, Παραγωγή και μέτρηση κρουστικών υψηλών τάσεων, Παραγωγή και μέτρηση ισχυρών ρευμάτων.
 • Υψηλές Τάσεις ΙΙ: Μάθημα του 8ου εξαμήνου του ενεργειακού κύκλου σπουδών, εβδομαδιαία διεξάγονται 2 ώρες θεωρίας, 2 ώρες φροντιστηριακών ασκήσεων και 1 ώρα εργαστηριακών ασκήσεων.
  Περιεχόμενο: Διηλεκτρικές μετρήσεις, Ανίχνευση μερικών εκκενώσεων, Εφαρμογές υψηλών τάσεων στις ηλεκτρικές μηχανές, Προστασία και μονώσεις γραμμών υψηλών τάσεων, Μονωτήρες και καλώδια υψηλών τάσεων, Τεχνολογία και δοκιμές διακοπτών ισχύος, HVDC συστήματα μεταφοράς, Ηλεκτροστατικές εφαρμογές και κίνδυνοι.
 • Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας και Γειώσεων: Μάθημα του 8ου εξαμήνου του ενεργειακού κύκλου σπουδών, εβδομαδιαία διεξάγονται 4 ώρες θεωρίας.
  Περιεχόμενο: Μηχανισμοί του κεραυνού, Θεωρία αντικεραυνικής προστασίας, Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ), Κανονισμοί ΣΑΠ, Υλικά και κατασκευή ΣΑΠ, Προστασία ευαίσθητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, Γειώσεις ΣΑΠ, Δοκιμές ΣΑΠ. Θεωρία γειώσεων, Γενικοί κανονισμοί γειώσεων, Γειώσεις γραμμών και υποσταθμών, Δοκιμές γειώσεων.
 • Συντονισμός Μονώσεων – Προστασία έναντι υπερτάσεων: Μάθημα του 9ου εξαμήνου του ενεργειακού κύκλου σπουδών, εβδομαδιαία διεξάγονται 4 ώρες θεωρίας.
  Περιεχόμενο: Είδη μονώσεων, διηλεκτρική αντοχή μονώσεων και κατηγορίες υπερτάσεων στα συστήματα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Βασικές αρχές συντονισμού μονώσεων. Μέσα προστασίας έναντι υπερτάσεων. Συντονισμός μονώσεων γραμμών μεταφοράς και διανομής. Συντονισμός μονώσεων υποσταθμών παραγωγής, μεταφοράς και διανομής.

Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος διεξάγονται τα παρακάτω μαθήματα:

 • Προχωρημένα κεφάλαια τεχνολογίας υψηλών τάσεων
 • Προχωρημένα κεφάλαια ηλεκτρικών εκκενώσεων