ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οι διαστάσεις του εργαστηρίου υψηλών τάσεων του Α.Π.Θ. είναι ύψος 6.50 m, μήκος 16.20 m και πλάτος 7m. Το εργαστήριο ευρίσκεται ολόκληρο μέσα σε κλωβό Faraday. Στην οροφή του εργαστηρίου υπάρχει κυλιόμενη γερανογέφυρα.
Για την παραγωγή υψηλών τάσεων στο εργαστήριο διατίθενται οι παρακάτω διατάξεις και συσκευές:

 • 10-βάθμια γεννήτρια παραγωγής κρουστικών τάσεων 1 MV, 7 kJ
 • 4-βάθμια γεννήτρια κρουστικών τάσεων 540 kV, 1 kWs.
 • 3 μετασχηματιστές δοκιμής 2×220 V/100 kV/220 V, 5 kVA που μπορούν να συνδεθούν κατά βαθμίδες.
 • Μετασχηματιστής δοκιμής 2×220 V/50 kV, 5 kVA.
 • 3-βάθμιος πολλαπλασιαστής συνεχούς τάσεως Cockroft – Walton 420 kV, 1.1 kWs.
 • Τρεις ανεξάρτητες μεταξύ τους, τράπεζες, ελέγχου και χειρισμών των μετασχηματιστών δοκιμής ώστε να μπορεί ταυτόχρονα να γίνει έλεγχος και χειρισμοί σε δύο διατάξεις υψηλών τάσεων.
 • Πυκνωτές, αντιστάσεις, δίοδοι και άλλα εναλλάξιμα στοιχεία εξοπλισμού υψηλών τάσεων.
 • Γεννήτρια ισχυρών ρευμάτων: (i) 80kA, 8/20 μs, (ii) 3 kA, 8/20 μs (κινητή) and (iii) 10 kA, 10/350 μs.

Στο εργαστήριο ακόμη υπάρχουν πολλά όργανα και συσκευές κατάλληλα για διάφορες μετρήσεις και πειράματα, όπως:

 • Χωρητικός καταμεριστής τάσης 200 pF, 1 MV.
 • Χωρητικός καταμεριστής τάσης 300 pF, 540 kV.
 • Χωρητικός καταμεριστής τάσης 300 pF, 500 kV.
 • Θάλαμος θωρακίσεως για την αποφυγή ηλεκτρομαγνητικού θορύβου.
 • Ζεύγη σφαιρικών διακένων διαμέτρου 1, 2, 5, 10, 25, 50 και 75 cm.
 • Συσκευή ανίχνευσης Μερικών Εκκενώσεων 1 μC, Type 9132 της Tettex Instruments που συνδυάζεται με πρότυπο πυκνωτή 1nF/ 25kV ή 1nF/ 100kV.
 • Θάλαμος πίεσης και υποπίεσης από 1 mbar – 5 bar, διηλεκτρικής αντοχής 140 kV.
 • Πρότυπος πυκνωτής SF6 38 pF, 140 kV.
 • Γέφυρα Schering για τη μέτρηση χωρητικοτήτων και συντελεστών απωλειών των διηλεκτρικών που συνδυάζεται με όργανο μηδενισμού υψηλής ακρίβειας.
 • Τέσσερις ψηφιακοί παλμογράφοι με δυνατότητα επικοινωνίας με ηλεκτρονικό υπολογιστή για τη λήψη και αποθήκευση παλμογραφημάτων.
 • Τέσσερις φωτοπολλαπλασιαστές με δυνατότητα σύνδεσης με παλμογράφο για την ανίχνευση και καταγραφή αμυδρών φωτεινών φαινομένων.
 • Παθητικοί χωρητικοί δοκιμαστήρες τύπου Meek – Collins για τη μέτρηση του ηλεκτρικού πεδίου.
 • Πλήθος δοκιμαστήρων Υψηλής Τάσης και Μετασχηματιστών έντασης ακριβείας
 • UV camera UVSee TD100
 • Θερμοκάμερα OPTRIS PI450i
 • Ηλεκτροστατικό βολτόμετρο TREK 341B
 • Όργανο μέτρησης αντίστασης γείωσης Megger