ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • Γκέρτσος Άρης (2013) «Αναβάθμιση λογισμικού για την εκτίμηση των βασικών χαρακτηριστικών της εκκένωσης κορώνα κατά την έναυσή της σε ανομοιογενή διάκενα υπό συνεχή ή βραδέως μεταβαλλόμενη τάση. Προσδιορισμός της τάσης διάσπασης ομοιογενών διακένων».
 • Τζήκας Δημήτριος και Τενεκετζόγλου Ανδρέας (2013) Διερεύνηση ασφάλειας μεθόδων γείωσης φράχτη υποσταθμών υψηλής τάσης.
 • Γαληνού Ξένη και Πάνου Αλεξία (2013) Πειραματική διερεύνηση των χαρακτηριστικών της κρουστικής εκκένωσης κορώνα, σε ομοαξονικό διάκενο αγωγού-κυλίνδρου υπό συνθήκες πίεσης ίσης και χαμηλότερης της ατμοσφαιρικής.
 • Λιάζος Ευστάθιος (2013) Διηλεκτρική αντοχή ανομοιογενών διακένων ατμοσφαιρικού αέρα.
 • Παπαδόπουλος Θεόφιλος (2013) Αναβάθμιση των συστημάτων προστασίας και μέτρησης της γεννήτριας ισχυρών κρουστικών ρευμάτων του εργαστηρίου υψηλών τάσεων, Α.Π.Θ.
 • Κατσαβούνης Κωνσταντίνος (2013) Ανάλυση της μεθόδου ολοκλήρωσης για την εκτίμηση της διηλεκτρικής συμπεριφοράς των ηλεκτρικών μονώσεων.
 • Πορή Αικατερίνη (2013) Διερεύνηση της κεραυνικής συμπεριφοράς γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Μπαντιανίδου Βασιλική (2013) Εφαρμογή της μεθόδου ολοκλήρωσης στην εκτίμηση της τάσης έναυσης της κρουστικής εκκένωσης κορώνα σε ανομοιογενή διάκενα αέρα.
 • Μπούσιου Ευανθία (2013) Διερεύνηση των χαρακτηριστικών της dc εκκένωσης κορώνα σε δέσμες αγωγών υψηλής τάσης.
 • Τριανταφύλλου Ηλίας (2013) Σχεδίαση και κατασκευή μετασχηματιστή Τesla.
 • Μπιντούδη Αγγελική (2013) Κυκλωματικά ισοδύναμα του ανθρώπινου σώματος σε περιπτώσεις ηλεκτροπληξίας.
 • Κουστουλίδης Τηλέμαχος (2013) Διερεύνηση των Χαρακτηριστικών της DC Εκκένωσης Κορώνα σε Πολύκλωνους Αγωγούς υπό Μεταβαλλόμενες Συνθήκες Πίεσης σε Διάκενο Ομοαξονικών Κυλίνδρων.
 • Φακουρέλης Λεωνίδας (2013) Μοντελοποίηση κρουστικών εκκενώσεων κορώνα σε ομοαξονικό διάκενο αγωγού-κυλίνδρου.
 • Παπαϊωάννου Περικλής (2013) Ανάπτυξη λογισμικού για την εκτίμηση της κεραυνικής συμπεριφοράς εναερίων γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Παραθυράς Αθανάσιος Ξενοφών (2013) Διερεύνηση των εισερχόμενων εξωτερικών υπερτάσεων στον HVDC σταθμό μετατροπής του Αράχθου με τη χρήση του λογισμικού ATP-EMTP.
 • Καραναστάσης Γεώργιος και Ξυλογγιάννη Αικατερίνη (2013) Πειραματική διερεύνηση των χαρακτηριστικών της κρουστικής κορώνα κατά την έναυσή της, σε διάκενο ομοαξονικών κυλίνδρων υπό συνθήκες πίεσης ίσης και μεγαλύτερης της ατμοσφαιρικής.
 • Βασιλειάδης Ιωάννης (2013) Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση.
 • Βεστάρχη Μαρία-Ευτυχία και Ζαγκανάς Δημήτριος (2013) Πειραματική διερεύνηση της πιθανότητας εμφάνισης της κρουστικής εκκένωσης κορώνα σε ομοαξονικό διάκενο αγωγού-κυλίνδρου σε συνθήκες υποπίεσης.
 • Γεωργιάδης Γεώργιος (2013) Μελέτη της Διάσπασης σφαιρικών διακένων υπό την επίδραση Κρουστικών Υψηλών Τάσεων.
 • Ιερωνυμάκης Παντελής και Κουφατζής Αλέξανδρος (2013) Ανάπτυξη λογισμικού για την επιλογή εκτροπέων υπέρτασης.
 • Παπαδόπουλος, Θεόφιλος (2013) Αναβάθμιση των συστημάτων προστασίας και μέτρησης της γεννήτριας ισχυρών κρουστικών ρευμάτων του εργαστηρίου υψηλών τάσεων Α.Π.Θ.

 • Καρύδας Αριστόδημος και Λούδος Χρήστος (2012) Βελτίωση της λειτουργίας του μετασχηματιστή Τesla του εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων ΑΠΘ.
 • Βασιλειάδης Ιωάννης (2012) Τρισδιάστατη απεικόνιση προστατευόμενων επιφανειών κατασκευών έναντι άμεσων κεραυνικών πληγμάτων με τη μέθοδο της κυλιόμενης σφαίρας.
 • Δρακάκη Μαρία (2012) Σχεδίαση συστημάτων γείωσης ανεμογεννήτριας.
 • Παπασπύρος Βασίλειος (2012) Δοκιμές VLF σε καλώδια ΜΤ.
 • Δημμητριάδου Ζωή (2012) Μελέτη Δικτύου Γείωσης Υποσταθμού Υψηλής Τάσης.
 • Μανουράς Αλέξανδρος και Πρεβεζιάνος Χρίστος (2012) Πειραματική διερεύνηση της παρεχόμενης ζώνης προστασίας από αλεξικέραυνα τύπου ακίδας Franklin: Αξιολόγηση των μοντέλων θωράκισης των προτύπων IEC 62305 και IEEE Standard 998.
 • Μαυρομάτη Κακάνα Έλενα (2012) Ασφαλής Σχεδίαση Συστήματος Γείωσης Φωτοβολταϊκού Πάρκου.
 • Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος (2012) Γραμμές μεταφοράς μονωμένες με αέριο (GIL): Διερεύνηση των Εξωτερικών Υπερτάσεων που αναπτύσσονται σε Υποσταθμό Υπερυψηλής Τάσης διασυνδεδεμένου μέσω GIL με τη χρήση του λογισμικού ATP-EMTP.
 • Σαλωμίδης Παναγιώτης και Τσιμινάκης Ιωάννης (2012) Διερεύνηση της Συμπεριφοράς Διάκενων Αέρα με Υγρά Ηλεκτρόδια υπό Θετικές Εξωτερικές Κρουστικές Υψηλές Τάσεις.
 • Κουτσομάρκος Αλέξανδρος και Κουτσομάρκος Κωνσταντίνος (2012) Διερεύνηση της αντίστασης γείωσης στηριγμάτων-θεμελίων φωτοβολταικών πάνελ μέσω του λογισμικού προσομοίωσης COMSOL Multiphysics.
 • Τσίρκου Κωνσταντίνος Σ. (2012) Ανάπτυξη λογισμικού για την εκτίμηση των βασικών χαρακτηριστικών της εκκένωσης κορώνα κατά την έναυση σε ομοαξονικά διάκενα αγωγού-κυλίνδρου.
 • Κυριακίδης Κυριάκος και Γκίκας Γεώργιος (2012) Πειραματική διερεύνηση της θωράκισης έναντι άμεσων κεραυνικών πληγμάτων γραμμής μεταφοράς υπερυψηλής τάσης μεγάλης κλίμακας.
 • Σταυριανάκης, Εμμανουήλ (2012) Σχεδίαση και κατασκευή δοκιμαστήρα MEEK & COLLINS.
 • Παπαπανάγου Παναγιώτης (2012) Προστασία φωτοβολταϊκών γεννητριών έναντι υπερτάσεων.

 • Παπαστεργίου Αικατερίνη (2011) Βασικά χαρακτηριστικά και διαδικασίες επιλογής εκτροπέων υπέρτασης μεταλλικών οξειδίων.
 • Μίρκου Γεώργιος (2011) Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό πιθανοτήτων εμφάνισης κεραυνικών πληγμάτων με δεδομένες χαρακτηριστικές παραμέτρους.
 • Κουτούλα Σωτηρία (2011) Διερεύνηση των υπερτάσεων λόγω κεραυνικών πληγμάτων σε σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας με έμφαση στην προστασία του μετασχηματιστή διανομής.
 • Κοκίδης Δημήτριος και Σκούρος Απόστολος (2011) Διερεύνηση της λειτουργίας της γεννήτριας ισχυρών κρουστικών ρευμάτων του εργαστηρίου υψηλών τάσεων Α.Π.Θ.
 • Μανωλιτζάς Αποστόλης και Τσιράκης Νικόλαος (2011) Διακόπτης υψηλής τάσης με χρήση συστοιχίας θυρίστορ 4.8 kV ελεγχόμενης έναυσης.
 • Μουστάκα Βάια (2011) Μελέτη συντονισμού μονώσεων για τον ΥΗΣ Πολυφύτου.
 • Γεωργαντάς Παναγιώτης και Δρακόπουλος Γεώργιος (2011) Σχεδίαση και κατασκευή μονοβάθμιας γεννήτριας κρουστικών υψηλών τάσεων 20 kV, 4.4 Joule.
 • Κεζέμπογλου Γεώργιος και Κοτσομύτης Κωνσταντίνος (2011) Κατασκευή τροφοδοτικού συνεχούς υψηλής τάσης για τη γεννήτρια Van de Graaff του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων του ΑΠΘ.
 • Ισπυρίδης Αλέξανδρος και Καγκελίδης Λεωνίδας (2011) Εξωτερικές υπερτάσεις σε καλώδια υψηλής τάσης: Εργαστηριακή και θεωρητική διερεύνηση.
 • Καλλονά Γεωργία (2011) Σχεδίαση διαδραστικού διαδικτυακού ιστότοπου για το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Τριανταφυλλόπουλος Δημήτριος, Παπακωστόπουλος Σεραφείμ και Μακρής, Πέτρος (2011) Ελεγχόμενη έναυση γεννήτριας Κρουστικών Υψηλών Τάσεων με χρήση θυρίστορ.
 • Χάψαλης Γεώργιος (2011) Εγκατάσταση και λειτουργία τράπεζας ελέγχου TERCO, τύπου HV 9103.
 • Παπαδημητρίου Δημήτριος και Χειμώνας Γεώργιος (2011) Εφαρμογή συστήματος οπτικών ινών στη μέτρηση βασικών χαρακτηριστικών ηλεκτρικών εκκενώσεων υπό υψηλή τάση.
 • Βαρκάκη Χριστίνα (2011) Προσδιορισμός της τάσης διάσπασης ηλεκτρικών μονώσεων με τη μέθοδο ολοκλήρωσης.
 • Σ. Σταυρινίδης και Κ. Γεωργίου Κατασκευή μοντέλων επίδειξης άμεσων κεραυνικών πληγμάτων σε κτίρια , 2011
 • Χ. Βαρκάκη Προσδιορισμός της τάσης διάσπασης ηλεκτρικών μονώσεων με τη μέθοδο ολοκλήρωσης, 2011
 • Δ. Παπαδημητρίου και Γ. Χειμώνας Εφαρμογή συστήματος οπτικών ινών στη μέτρηση βασικών χαρακτηριστικών ηλεκτρικών εκκενώσεων υπό υψηλή τάση, 2011
 • Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Σ. Παπακωστόπουλος, και Π. Μακρής Ελεγχόμενη έναυση γεννήτριας Κρουστικών Υψηλών Τάσεων με χρήση θυρίστορ, 2011 • Μ. Αμπεριάδου, Ανάπτυξη βάσης δεδομένων για τα μαθήματα των υψηλών τάσεων.
 • Ι. Κακουδάκης και Β. Πεζούλας, Επιφανειακή διηλεκτρική αντοχή μονώσεων σε ανομοιογενές ηλεκτρικό πεδίο, 2007
 • Π. Κανδρέλη και Ι. Τασιούλα, Επίδραση της υγρασίας στην επιφανειακή διηλεκτρική αντοχή μονωτήρων, 2007
 • Τ. Ανανιάδης, Πειραματική διερεύνηση της αποτελεσματικότητας αλεξικέραυνων τύπου ακίδας Franklin, 2007
 • Γ. Κωνσταντίνου και Ι. Περτέσης, Προσομοίωση υποσταθμού υψηλής τάσης με τη χρήση του λογισμικού ATP-EMTP και εκτίμηση των αναπτυσσόμενων υπερτάσεων λόγω κεραυνικών πληγμάτων, 2007
 • Β. Ζαγκανάς, Μοντελοποίηση για τον προσδιορισμό της τάσης και του χρόνου έναυσης της πρώτης εκκένωσης κορώνα σε διάκενο ακίδας-πλάκας, 2007
 • Π. Βασιλαράς και Π. Χατζηδημητρίου, Ανάπτυξη λογισμικού για τη σχεδίαση συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας σε υποσταθμούς, 2007Π. Νιάνιος, Διερεύνηση του «κρίσιμου όγκου» υπό την παρουσία μονωτικών υλικών, 2007
 • Π. Χαραλαμπίδης, Επίδραση μονωτικών επιστρώσεων στην επιφανειακή διηλεκτρική αντοχή μονωτήρων, 2007
 • Δ. Τσατσαρέλης, Ανάπτυξη λογισμικού για την αντικεραυνική προστασία γραμμών μεταφοράς, 2007
 • Α. Δώδος και Π. Ζαννιάς, Επίδραση μονωτικών επικαλύψεων στη διηλεκτρική αντοχή ανομοιογενών διακένων ακίδας-πλάκας υπό εξωτερικές κρουστικές υψηλές τάσεις, 2007
 • Κ. Γέρμανλη, Διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων Α.Π.Θ., 2007

 • Γ. Τοπτσίδης, Αυτόματα ελεγχόμενος διακόπτης υψηλής τάσης, 2006
 • Κ. Ασημακόπουλος και Π. Μάγκος, Επίδραση μονωτικών επικαλύψεων στη διηλεκτρική αντοχή ανομοιογενών διακένων, 2006
 • Δ. Βακατσάς, Ασύρματη συσκευή Trigatron, 2006
 • Δ. Ελευθεριάδης και Π. Μπαϊραμάκης, Ανάπτυξη λογισμικού για την εκπόνηση μελετών Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας, 2006
 • Ι. Κυρμίζογλου και Λ. Τζήμκας, Επίδραση μονωτικών επιστρώσεων στην επιφανειακή διηλεκτρική αντοχή μονωτήρων, 2006
 • Χ. Κερασαρίδης και Ι. Λυσαρίδης, Επιφανειακή διηλεκτρική αντοχή μονώσεων σε ανομοιογενές ηλεκτρικό πεδίο, 2006
 • Μ. Σταπουντζή, Επιφανειακή διηλεκτρική αντοχή μονώσεων σε ομοιογενές ηλεκτρικό πεδίο, 2006

 • Θ. Tσοβίλης, και Σ. Μηλαράς, Ανάπτυξη λογισμικού για την εκπόνηση μελετών διαβάθμισης μόνωσης, 2005
 • Α. Γατίδης, Μοντέλα ηλεκτρικής διάσπασης μεγάλων διακένων: Τροποποίηση του μοντέλου του Rizk για εφαρμογή σε διάκενα μικρότερα του 1 m, 2005

 • Χ. Τσακιρίδης, Επίδραση της υγρασίας στην επιφανειακή διηλεκτρική αντοχή μονωτικών υλικών: Ομοιογενές ηλεκτρικό πεδίο, 2004
 • Π. Τόμπρας, Συγχρονισμένη συσκευή Trigatron, 2004
 • Ι. Καταραχιάς και Α. Τσέτογλου, Καταπόνηση διακένων σφαίρας (15 cm) – ράβδου με κρουστικές υψηλές τάσεις, 2004