ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το εργαστήριο υψηλών τάσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1984 από τον Καθηγητή Κ. Α. Στασινόπουλο και θεσμοθετήθηκε το 2001 με το Προεδρικό Διάταγμα υπ. αριθ. 80/ΦΕΚ Α 66/2001. Επί του παρόντος, στο προσωπικό του εργαστηρίου ανήκουν ένα μέλος ΔΕΠ, ένα μέλος ΕΕΔΙΠ καθώς και πέντε υποψήφιοι διδάκτορες.
Το εργαστήριο υψηλών τάσεων του ΑΠΘ εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της παραγωγής υψηλών τάσεων και ισχυρών ρευμάτων, των μετρήσεων σε υψηλές τάσεις, ισχυρά ρεύματα, διηλεκτρικές μετρήσεις, της συμπεριφοράς αερίων, υγρών στερεών διηλεκτρικών καθώς και υψηλού κενού και της αντικεραυνικής προστασίας. Έχει ως αποστολή:

  • Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών καθώς και άλλων τμημάτων του ΑΠΘ σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητάς του. Στο πλαίσιο του ενεργειακού κύκλου σπουδών του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος προσφέρονται τέσσερα μαθήματα υψηλών τάσεων, τα δύο υποστηρίζονται με εργαστηριακές ασκήσεις, και εκπονούνται διπλωματικές εργασίες ενώ στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος προσφέρονται τρία μαθήματα και εκπονούνται διδακτορικές διατριβές.
  • Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα με κοινούς επιστημονικούς στόχους.
  • Τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση αναγνωρισμένων επιστημόνων. Το 38ο Διεθνές Συνέδριο Μηχανικών Ισχύος (38th UPEC) έλαβε χώρα στο ΑΠΘ, μεταξύ 1-3 Σεπτεμβρίου 2003, υπό τη διοργάνωση του εργαστηρίου υψηλών τάσεων.
  • Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν εκτός των άλλων, τη διεξαγωγή ελέγχων και δοκιμών διηλεκτρικής αντοχής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εξειδικευμένες μελέτες αντικεραυνικής προστασίας καθώς και υπολογισμού και συντονισμού των μονώσεων.